Er zijn geen items beschikbaar.

 Welkom op de site van J. van der Hoevenschool

De Dr. J. v.d. Hoevenschool ligt in de kern van Epse. De school heeft naast de leslokalen een groot speellokaal voor de onderbouw en een centrale hal ‘de Brink’. De peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de kinderdagopvang zijn ook in het gebouw gehuisvest. Rond de school is ruim voldoende speelgelegenheid voor de kinderen. Er is een groot speelplein, een speelveld en een voetbalveld. Voor de lessen lichamelijke oefening, maakt de school gebruik van de sporthal ‘t Hassink.
.

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken taal en rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.Kernwaarden

Betrokkenheid 

Wij bespreken knelpunten omtrent de verschillende onderwijssituaties met elkaar. Door school breed te sparren en te spiegelen zorgen we samen voor nieuwe input en inzichten in de onderwijssituatie. Zo hebben we aandacht voor elkaar, spreken we waardering uit naar elkaar en ondersteunen we elkaar waar mogelijk. 


Samen

Afspraak is afspraak

Om het onderwijs en de daarom liggende taken goed te verdelen en soepel te laten verlopen maken we heldere en duidelijk afspraken met elkaar. Afspraak is dan ook afspraak. Mocht het onverhoopt om welke reden dan ook niet lukken, dan verwachten we dat de verantwoordelijke hulp gaat vragen bij anderen of tijdig doelen/verwachtingen bijstelt en dit communiceert naar de betrokkenen, zodat zij hulp kunnen bieden daar waar het kan.

Iedereen in zijn kracht

Binnen ons onderwijs streven we naar een professionele cultuur. Dit realiseren we door gebruik te maken van elkaars expertise, ervaringen en kwaliteiten. Door de professionalisering binnen de school (volgen van nascholing, collegiale consultatie) herkennen en erkennen we elkaars kwaliteiten en vaardigheden. Door deze kwaliteiten optimaal te benutten zet je ieder in zijn kracht.

Heldere besluitvorming

Om tot besluitvorming te komen worden er in een schooljaar verschillende vergadermomenten gepland. Dit zijn informatieve, mening vormende en besluitvormende momenten. Dit binnen vooraf gestelde kaders. Tijdens de vergadermomenten worden de items ingebracht en onderbouwd. Het uiteindelijke besluit wordt geformuleerd en samengevat door de (eind) verantwoordelijke en het besluit wordt opgenomen in de actiepunten.

Respectvolle omgeving

​Door middel van een open en oprechte communicatie zorgen we voor een sfeer waarin wordt gewerkt vanuit wederzijds respect. Hierdoor laten we elkaar in zijn of haar waarde en koesteren we verschillen tussen personen binnen de school. Door het geven en het aannemen van effectieve, positieve feedback blijven we mét elkaar in gesprek.


Ontwikkeling

Samen willen we het verschil maken! De respectvolle, professionele cultuur maakt het dat we onszelf en als school kunnen ontwikkelen. Door elkaar als professionals te inspireren, uit te dagen, motiveren, stimuleren en enthousiasmeren leren we van en met elkaar.

Successen

​Als school hebben we aandacht voor verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs. De opbrengsten worden gevolgd en geëvalueerd. Ontwikkelpunten blijven onder de aandacht en successen worden gevierd.


Team J. vd. Hoevenschool

 

Nieuwe leerling?